Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu

Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu là gì? Mẫu danh sách nhân viên gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu là gì?

Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách nhân viên thầm định nội dung sách nhập khẩu. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách nhân viên... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày........ tháng........ năm.......

DANH SÁCH
Nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu
(Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm)

 

Số TT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ

nghiệp vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ

Thâm niên công tác trong hoạt động xuất bản tại Việt Nam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết các thông tin về nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu trong danh sách trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin này./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu

Mẫu danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm