Mẫu danh sách thí sinh thi viết

1 145

Mẫu danh sách thí sinh thi viết cuộc thi nâng ngạch công chức

Mẫu danh sách thí sinh thi viết cuộc thi nâng ngạch công chức là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách thí sinh thi viết tại cuộc thi nâng ngạch công chức. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin thi sính... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách thí sinh thi viết cuộc thi nâng ngạch công chức như sau:

Hội đồng thi tuyển

.........................................

Năm:................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

....., ngày........ tháng......... năm......

DANH SÁCH THÍ SINH THI VIẾT TẠI PHÒNG THI SỐ:.......

(Dùng để niêm yết tại các phòng thi và giám thị phòng thi kiểm tra khi vào phòng thi)

TT

Họ và tên

Số báo danh

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Ghi chú

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

Mẫu danh sách thí sinh thi viết cuộc thi nâng ngạch công chức

Mẫu danh sách thí sinh thi viết cuộc thi nâng ngạch công chức

Đánh giá bài viết
1 145
Thủ tục hành chính Xem thêm