Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay

1 4

Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay là gì? Mẫu đơn đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay là gì?

Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc chấp thuận thuê, cho thuê tàu bay. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin thuê và cho thuê...

2. Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày.... tháng..... năm.......

ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC THUÊ, CHO THUÊ TÀU BAY

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên công ty/hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.....................................................................................…….................

Điện thoại:................ Fax:..............., Email:.............. Website (nếu có)........................

Đề nghị chấp thuận việc thuê/cho thuê tàu bay

Giữa

Tên công ty/hãng hàng không........................................................................................

Tên công ty/hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.......................................................................................................

Điện thoại:.......................... Fax:..................., Email:............. Website (nếu có)...........

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của hồ sơ kèm theo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

-......................;

-......................;

Đại diện có thẩm quyền của công ty
(ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay

Mẫu đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm