Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

1 13

Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến là gì?

Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin sáng kiến... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:.......

V/v đề nghị công nhận sáng kiến

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm...

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Qua Vụ Thi đua - Khen thưởng)

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số... của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng và Biên bản họp Hội đồng sáng kiến...,... đề nghị Thống đốc NHNN xét, công nhận:

- Sáng kiến cấp toàn quốc:...(1).... sáng kiến;

- Sáng kiến cấp Ngành:...(2)... sáng kiến;

(Chi tiết theo danh sách đính kèm)

Kính đề nghị Thống đốc NHNN xét duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) và (2) số lượng sáng kiến đề nghị xét duyệt.

Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm