Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân

1 17

Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân là gì? Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân là gì?

Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc công nhận sáng kiến dành cho cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin sáng kiến... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:..............................(1)................................

Tên tôi là:(2).........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Trình độ chuyên môn:..........................................................................................

Chức vụ (nếu có):.................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................................................................................

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: (3)

TT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Phòng, (ban), đơn vị

công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ % đóng góp vào sáng kiến

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tôi (chúng tôi) đề nghị..(1).. xem xét, đánh giá và công nhận sáng kiến sau:

Tên sáng kiến

Nội dung sáng kiến

(4)

Hiệu quả của sáng kiến

(5)

Phạm vi ảnh hưởng

(6)

 

 

 

 

 

..., ngày... tháng... năm...

Người đề nghị (người đại diện)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Thủ trưởng đơn vị.

- (2) Áp dụng đối với cá nhân.

- (3) Áp dụng đối với nhóm tác giả (tối đa 05 đồng tác giả).

- (4) Tóm tắt những nội dung chính của sáng kiến, trong đó thể hiện được tính mới, sáng tạo;

- (5) Tóm tắt ngắn gọn hiệu quả, lợi ích của sáng kiến khi được áp dụng vào thực tiễn, có số liệu minh chứng cụ thể (nếu có);

- (6) Phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, ngành hoặc toàn quốc.

 Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân

Mẫu đề nghị công nhận sáng kiến dành cho cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm