Mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn lệnh tạm giam. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin nội dung cần phê chuẩn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam như sau:

.................................

....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

......................., ngày ....... tháng ....... năm......

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH TẠM GIAM (*)

Kính gửi: ..................................................................

Cơ quan ............................................................................................................

ra Quyết định khởi tố bị can số: ..............................ngày........... tháng .......... năm......................... đối với bị can: .........

về tội: ................................................................................................................

quy định tại khoản ............ Điều ............. Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra xác định:

..........................................................................................................................

(*) Biểu mẫu này được sử dụng trong trường hợp chuyển từ tạm giữ sang tạm giam bị can.

.........................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 109, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan

ra Lệnh tạm giam số: ............................... ngày ...........tháng ............năm..........................

Thời hạn tạm giam: ............. tháng.......... ngày, kể từ ngày........... tháng ........... năm .......

Tạm giam tại: .................................................................................................

Đối với bị can: ................................................................................................

Họ tên: ............................................ Giới tính: ...............................................

Tên gọi khác: .................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: ..............................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ....................................; Tôn giáo: ........

Nơi cư trú: ......................................................................................................

Đề nghị Viện kiểm sát ................................ phê chuẩn Lệnh tạm giam trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

...............................................

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam

Đánh giá bài viết
1 157
Thủ tục hành chính Xem thêm