Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng

1 3

Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng là gì?

Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin rút...

2. Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng

<Tên thành viên>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /CV
V/v rút khỏi Hệ thống TTLNH.

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐỀ NGHỊ RÚT KHỎI HỆ THỐNG TTLNH

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mã đơn vị(1)…………………………………….. Tên đơn vị:………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………..Fax:…………………………..Email:………...……

Số tài khoản thanh toán (Việt Nam đồng) mở tại NHNN:

Số tài khoản thanh toán Đô La Mỹ (USD) mở tại NHNN:

Số tài khoản thanh toán Euro (EUR) mở tại NHNN:

Số tài khoản thanh toán Ngoại tệ khác (Ghi rõ loại đồng tiền) mở tại SGD NHNN:

Đề nghị được rút khỏi Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Lý do: ………………………………………………………………………………….

Danh sách các đơn vị đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH

STT

Tên Thành viên/ Đơn vị thành viên

Mã ngân hàng

Loại thành viên (Trực tiếp/Gián tiếp) (2)

Chuyển sang Thành viên gián tiếp (dành cho Đơn vị thành viên trực tiếp(3))

Hoàn toàn rút khỏi Hệ thống TTLNH(4)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ngày dự kiến rút khỏi hệ thống:

Đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Chú thích:

- (1); Theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.

- (2): Ghi rõ loại thành viên đang tham gia hệ thống TTLNH.

- (3): Đánh dấu X khi Đơn vị thành viên có yêu cầu chuyển sang Thành viên gián tiếp.

- (4): Đánh dấu X Khi Thành viên, Đơn vị thành viên, Thành viên gián tiếp rút hoàn toàn khỏi Hệ thống TTLNH.

Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Mẫu đề nghị rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm