Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí Đề nghị tạm ứng kinh phí

Giới thiệu

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe được gửi lên Cơ quan bảo hiểm phụ trách đơn vị nhằm giải quyết hỗ trợ kinh phí cho người lao động trong quá trình ốm đau, thai sản. Nguồn kinh phí được hỗ trợ trích rút từ bảo hiểm xã hội mà người lao động đã tham gia khi đã nhận được mẫu phiếu đề nghị, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Nội dung cơ bản của mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí:

Tên đơn vị:……………………………

Mã đơn vị:…………………………….

Số ………. /………..
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

TP Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …… năm 20..…

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..………..................................

- Căn cứ Công văn số …….............../HD-BHXH ngày …............…..của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;

- Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;

Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung …………...............…………đ để chi trả kịp thời cho người lao động.

Tài khoản số:…………..................................................…… ngân hàng ………….....................………………

Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ….......…

STT Diễn giải Đề nghị của đơn vị Được duyệt
1 Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng .... .....    
2 Kinh phí 2% để lại tháng .................    
3 Số đề nghị tạm ứng bổ sung    

Số tiền được duyệt bằng chữ (cơ quan BHXH ghi):.....................................................................................

...............................................................................................................................................................

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày .......tháng.........năm..........
 
Kế toán trưởng Giám đốc Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính