Mẫu đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1 108

Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mẫu dùng để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về sự thay đổi của địa điểm sinh hoạt tôn giáo.

Nội dung của Mẫu đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm….. 

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:............................................................................

Họ và tên người đại diện: ...........................................................................................….

Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):

Đề nghị thay đi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ................................................................................................................

Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung: .........................................................

Dự kiến địa điểm mới: .....................................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: .............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

Mẫu đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mẫu đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đánh giá bài viết
1 108
Thủ tục hành chính Xem thêm