Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức

1 11

Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức là gì?

Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, số tiền bảo vệ... Mẫu được ban hành theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..
V/v đề nghị xác định tiền
bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

………, ngày …… tháng …… năm …………

Kính gửi:

Sở Tài chính tỉnh/thành phố:
(Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã)

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Căn cứ Nghị định số ...../2019/NĐ-CP ngày .....tháng ……. năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày .... tháng.... năm của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Cơ quan, tổ chức………………………(ghi rõ tên đơn vị) đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa như sau:

1. Diện tích đất đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh (Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã) cho thuê (giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) là: ………….. m2; trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước (đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm) nằm trong diện tích đất thuê (đất giao, đất chuyển mục đích sử dụng) là: ………… m2.

2. Số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đề nghị xác định là: …………. đồng

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh/thành phố (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã) xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để …………. (tên cơ quan, tổ chức) thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức

Mẫu đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa dành cho cơ quan tổ chức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm