Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng

1 5

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng là gì? Mẫu đề nghị xét tặng kỷ niệm chương gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng là gì?

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG VIỆT NAM”

- Họ và tên:............................................................ Nam (nữ):..............................

- Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

- Quốc tịch:...........................................................................................................

- Nơi công tác hiện nay:........................................................................................

- Chức vụ công tác hiện nay:................................................................................

- Thành tích đóng góp cho ngành Ngân hàng:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

….………, ngày…tháng…năm…

 

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng

Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm