Mẫu di chúc viết tay 2019

73 191.077

Mẫu di chúc viết tay

Mẫu di chúc viết tay 2019 là mẫu cập nhật mới nhất dựa theo quy định của luật dân sự và pháp luật hiện hành. Trong mẫu di chúc này, người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và danh sách người làm chứng (nếu có). Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu di chúc viết tay tại đây.

Mẫu di chúc có người làm chứng

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

Lập di chúc như thế nào cho hợp pháp?

Mẫu di chúc viết tay 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………………………

HKTT:………………………………………………….……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

………………………………………………..………………………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

CMTND số:…………………………Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..…..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………….........…

Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

HKTT:……………………………………………………….………………….…...……

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

2. Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

CMTND số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

HKTT: …………………………………………………………………………...……….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

                                                .........ngày … tháng … năm ……

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 Mẫu di chúc chung của vợ chồng

Theo quy định của luật dân sự thì di chúc viết tay, di chúc có người làm chứng đều có giá trị pháp luật như nhau. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu di chúc viết tay mới nhất.

Mẫu di chúc viết tay
Bản di chúc viết tay mới nhất

Bản di chúc viết tay để đảm bảo cao về giá trị pháp lý thì các bạn có thể mang đi công chứng, được xác nhận của chính quyền địa phương, cũng như kèm theo giấy tờ, chữ ký xác nhận, ý kiến thêm của các bên làm chứng và những người có tên, liên quan trong bản di chúc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại ......................................................................

Tôi là (ghi rõ họ và tên): .................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................................. cấp ngày ......./......./............ tại ..........................

Và vợ (chồng) là bà (ông) (ghi rõ họ và tên): ....................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: cấp ngày ......./......./........tại ...................................................

Cùng đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)..............

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: (ghi rõ tài sản và các giấy tờ chứng minh nếu có).

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về ................................... trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời, .................................... nêu trên chúng tôi để lại cho con ............................ sinh năm ………….. , CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày..........................., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ................................ được sở hữu toàn bộ. Khi đó con .......................... là chủ sở hữu duy nhất của ..................................... nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con ................. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.

Bản di chúc này do tự tay chúng tôi (................) viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

CHỒNG

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

VỢ

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Những người làm chứng (nếu có)

Ký và ghi rõ họ tên

Đánh giá bài viết
73 191.077
Thủ tục hành chính Xem thêm