Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

..........., ngày tháng năm

Đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu
chuẩn

(Áp dụng cho giống nhập khẩu)

Kính gửi : (Ghi tên tổ chức chứng nhận chất lượng)

1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng: ...................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax: ................................ E-mail: ...................................................................

2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:

Tên loài và giống cây trồng: .............................................................................................................................

Cấp giống: .....................................................................................................................................................

Mã hiệu lô giống: ..........................................................................................................................................

Đăng ký chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn: ............................................................................................

Xuất xứ lô giống: .........................................................................................................................................

Thời gian thu hoạch (nếu có): ......................................................................................................................

Khối lượng lô giống (kg): ............................................................................................................................

Tờ khai hải quan số: ................................ Cấp tại:..................... Ngày........... tháng......... năm

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

và trả phí dịch vụ chứng nhận theo hợp đồng.

Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 393
Thủ tục hành chính Xem thêm