Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vào lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Mẫu đơn nêu rõ thông tin đăng ký... Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014/TT-BCA. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số PC14
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(Huấn luyện lần đầu: □ Cấp lại: □)

Kính gửi: (1) ..................................

Tên tôi là: ........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ..................................... Ngày cấp: ................................

Nơi cấp: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................

Nơi làm việc/thường trú: ................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

 

........., ngày ...... tháng ...... năm ......
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Đánh giá bài viết
1 1.153
Thủ tục hành chính Xem thêm