Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động

2 3.574

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động bản tiếng Anh và tiếng Việt chính là mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động vào các vị trí trong doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước.

Đơn đăng ký dự tuyển lao động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà nội , ngày ….. tháng ….. năm ….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To):.............................................................................................................................

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ..........................................................................................................

Full name (in capital):..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................Nam/Nữ ........................

Date of birth (DD-MM-YYYY): ............................................................. Male/female.......................

Quốc tịch: ..................................................................................................................................

Nationality...................................................................................................................................

Số hộ chiếu: ...........................................................................Ngày cấp:.....................................

Passport number: ...................................................................Date of issue:................................

Nơi cấp: ..................................................có giá trị đến ngày: ......................................................

Place of issue:.................................................. Date of expiry:.....................................................

Trình độ học vấn: .........................................................................................................................

Education:...................................................................................................................................

Trình độ chuyên môn tay nghề: .....................................................................................................

Professional qualification:..............................................................................................................

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):........................................................................................

Foreign language (Proficiency)........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: …………………. với thời hạn làm việc: …………….. tháng.

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . .

Đánh giá bài viết
2 3.574
Việc làm - Nhân sự Xem thêm