Mẫu đơn đăng ký hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

1 38

Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

………(1)………
………(2)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……….., ngày…… tháng…… năm……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Kính gửi: ……………..(3)………………..

Cơ sở giáo dục: ……………………………………(4)........................................................

Tên bằng tiếng Việt: ............................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................

Tel: …………………………… Fax: ……………………..Email:.......................................

Được thành lập theo Quyết định số:... của ... ngày ... tháng ... năm ...

Xin đăng ký cấp phép hoạt động giáo dục với các nội dung chính như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục:

- Ngày sinh: ……………………………………. Quốc tịch:................................................

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):................................................................................................

- Ngày cấp: ……………………………………………….Nơi cấp:.....................................

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: .....................................................................................

2. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dục:

- Ngày sinh: ……………………………………. Quốc tịch:................................................

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):.................................................................................................

- Ngày cấp: …………………………………………Nơi cấp:..............................................

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:.......................................................................................

3. Địa điểm hoạt động: ..........................................................................................................

4. Nội dung hoạt động giáo dục: ...........................................................................................

5. Văn bằng/chứng chỉ: .........................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin đăng ký cho phép hoạt động và tài liệu kèm theo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

Đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

-
Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục;

(4) Tên cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam.

Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 38
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm