Mẫu đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

1 24

Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài như sau:

….(1)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........../........

.........., ngày..tháng...năm...

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Kính gửi: …….(2)……..

Văn phòng đại diện của …….(3)…… tại Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập theo Quyết định số …… ngày …. tháng …… năm (xin gửi kèm theo bản sao); thông tin cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………………..(2)............................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ...............................................................................................

Quốc tịch: ……………………………………………………(3)......................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Tel: ……………………….. Fax: ………………….. Email: ............................................

2. Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Tên bằng tiếng Việt: …………………………….(4)........................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

3. Địa chỉ và thông tin liên hệ trụ sở Văn phòng đại diện:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện

a) Trưởng Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ………………………(5)………………… Giới tính (Nam, nữ): ............................

Sinh ngày ……. tháng ……. năm .......................................................................................

Quốc tịch: ...........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .........................................................................................

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: …………….……do: ………………………… cấp ngày ….. tháng …… năm …….. tại …………………………………………….

b) Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện: …….(6)………

5. Nội dung hoạt động:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Văn phòng đại diện của …………(3)…………. tại Việt Nam kính đề nghị ………..(2)………… cấp cho chúng tôi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ....

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện hoạt động;

(3) Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đã được phép thành lập Văn phòng đại diện.

Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 24
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm