Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

1 2

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là gì? Mẫu đơn đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là gì?

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin về thuốc thú y... Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...............

(Địa danh), ngày....... tháng..... năm.......

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC THÚ Y XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Thú y

Cơ sở xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:................................................. Fax:

Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Nhà sản xuất

Số đăng ký lưu hành

Khối lượng/số lượng

Cửa khẩu xuất

Thời gian xuất khẩu

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng, các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra.

- Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của cơ quan kiểm nghiệm thuốc thú y được chỉ định tại Việt Nam đối với các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng ký).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về chất lượng lô hàng hóa xuất khẩu nêu trên.

 

CƠ SỞ XUẤT KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm