Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc

1 7

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc là gì? Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc là gì?

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin nhập khẩu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............, ngày...... tháng...... năm......

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU ĐỰC GIỐNG, TINH, PHÔI GIỐNG GIA SÚC

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi)

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email:

4. Mục đích nhập khẩu:

5. Số lượng, khối lượng, hiện trạng đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu: (chi tiết được trình bày ở phần lý lịch của đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu).

6. Nước xuất khẩu:

7. Thời gian nhập khẩu:

8. Cửa khẩu nhập khẩu:

9. Cam kết:

Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu……………………………….cam kết thực hiện đúng pháp luật về chăn nuôi, pháp luật về thú y và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) xem xét giải quyết./.

 

Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu giống, phôi giống gia súc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm