Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn là mẫu đơn được các thương nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc được nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của thương nhân, tổng số lượng xe nhập và tổng giá trị... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn tại đây.

Điều kiện và thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số:.../.....

V/v: đăng ký nhập khẩu xe
mô tô phân khối lớn

 ............., ngày ... tháng ... năm .....

Kính gửi: Bộ Công Thương 

- Tên thương nhân:.................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ.......................................................................................................

- Điện thoại:...............................................Fax:.......................................................

- GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:…....................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế:...............................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xác nhận đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số ..../2011/TT-BCT ngày...tháng.....năm..... của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

STT

Tên hàng

Mã HS

(10 số)

Nước

xuất khẩu

Số lượng (Chiếc)

Trị giá

(USD)

1

 

2

 

 

Hợp đồng nhập khẩu số:……...ngày…...tháng .......năm..................

Hoá đơn thương mại số………ngày……tháng……năm…….……

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:............... ngày…...tháng…...năm...

Tổng số lượng (Chiếc):...............................................................................................

Tổng trị giá (USD):.....................................................................................................

(Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác)

Cửa khẩu nhập khẩu:..................................................................................................

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…)

Đã đăng ký tại Bộ Công Thương

....., ngày......tháng......năm 20….

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 211
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm