Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh là gì? Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh là gì?

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin nhập khẩu xuất bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……, ngày........ tháng........ năm.......

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tên cơ sở nhập khẩu: ......đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh với các thông tin sau đây:

- Tổng số tên xuất bản phẩm:

- Tổng số bản:

- Tổng số băng, đĩa hoặc các hình thức khác

- Từ nước (xuất xứ):

- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản:

- Cửa khẩu nhập:

Chúng tôi cam kết thực hiện kiểm tra nội dung xuất bản phẩm trước khi phát hành, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Kèm theo văn bản này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu. (cơ sở nhập khẩu đăng ký thủ tục này trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia không phải gửi văn bản kèm 03 bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu).

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành xem xét và xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh cho chúng tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm