Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc tham dự khóa cập nhật kiến thức dành cho hướng dẫn viên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............, ngày...tháng...năm...

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch……………..

- Họ và tên (chữ in hoa): .................................................................................

- Ngày sinh: ……../……/……. - Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Dân tộc: ……………………... - Tôn giáo: …………………............................

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: .............

- Nơi cấp: ……………………………. - Ngày cấp: ..........................................

- Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................

- Điện thoại: ………………………………….. Email: ......................................

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:

+ Loại: □ Nội địa □ Quốc tế

+ Số thẻ:………. - Nơi cấp: …………… - Ngày cấp: ……./ ……./………..

Căn cứ Thông báo số ……. ngày.... /..../…… của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch….., căn cứ nhu cầu công việc, tôi đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày.../.../...đến ngày.../.../....

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên

Đánh giá bài viết
1 445
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm