Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

3 29.990

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương 2017

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp hay mẫu công văn đăng ký thang bảng lương với Phòng lao động thương binh xã hôi Quận, Huyện để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là mẫu đơn rất hữu ích đối với tất cả các bạn kế toán, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2016

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương mới nhất

..................1................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------

SỐ: ......................2.........................
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và
tự xây dựng bảng lương năm 2017

..............., ngày ...... tháng ...... năm ......

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận .....................

................................3.......................................... thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................. do ....................4...................... cấp ngày ........ tháng ............. năm .........

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Thực hiện theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (ban hành kèm theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ).

Căn cứ quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, ......................5................ xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ........................ là ...................................... đ kể từ ngày 01/01/2017 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: .......................6............................
  • Như kính gửi
  • Lưu VT
(Giám đốc ký và đóng dấu)

 Chú thích:

1 , 3, 5 : Tên công ty đăng ký

2: Số công văn

4: Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đánh giá bài viết
3 29.990
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm