Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Thủ tục đăng ký mua nhà ở sinh viên

Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở phục vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt cần nộp đơn lên nhà trường. Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.

Nội dung của đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN

Kính gửi: ..... ........................................................................................................

Họ và tên người đăng ký:. ......................................................................................

Số thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân số...................................................cấp ngày........./........../...........tại.....................

Hiện Tôi đang học tập tại cơ sở đào tạo:................................................................

Địa chỉ của cơ sở đào tạo:.. ....................................................................................

Niên khóa học:.................... ...................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị:.……xét duyệt cho Tôi được thuê nhà ở tại………… trong thời gian ...............................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

.........., ngày ....... tháng ......năm ........

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo của người đề nghị

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Đánh giá bài viết
1 288
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm