Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi

1 2

Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi là gì? Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi là gì?

Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............, ngày .......tháng...... năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI, SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi)

I. Tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email:

II. Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email:

III. Mục đích xuất khẩu (ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế):

IV. Thông tin về giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi:

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) cho phép xuất khẩu cụ thể như sau:

STT

Tên giống

Số hiệu/sản phẩm giống (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng

Nguồn gốc xuất xứ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

V. Thời gian xuất khẩu:

Từ ngày... tháng.... tháng ... năm .... đến ngày... tháng ..... năm .....

VI. Cửa khẩu:

VII. Cam kết:

1. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi đăng ký xuất khẩu trên đây chỉ sử dụng vào mục đích được quy định tại Mục III trong đơn này.

2. Thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, pháp luật về thú y và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.

 

Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi

Mẫu đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm