Mẫu đơn đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu đơn xin áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu đơn xin áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là mẫu đơn được lập ra để xin được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, biện pháp giáo dục được áp dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã như sau:

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1)……………………………………..

Tên tôi là:..............................................................................................................................

Chức vụ (hoặc đại diện) (2)...................................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(1) ..................................................................................... áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ............................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Nguyên quán: ....................................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .................................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:...........................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .....................................................................................

Lý do đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (ghi rõ hành vi và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vậy, đề nghị Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………….xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người có lý lịch nêu trên.

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Nếu là Trưởng Công an, Chủ tịch MTTQ thì ghi rõ chức vụ, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó.

Mẫu đơn xin áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu đơn xin áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Đánh giá bài viết
1 55
Thủ tục hành chính Xem thêm