Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi:

(Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại: ………………Fax:……………… E-mail: ……… Website:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số ……………………………… cấp ngày .... tháng .... năm ...

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ……… đến năm……………):

STT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

1.

2.

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT

1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề (1)

Đơn vị tính: người

TT

Ngành, nghề

Đại học trở lên

Trung cấp, cao đẳng

Công nhân kỹ thuật1)

Thay đổi so với thời điểm được cấp giấy phép

(số lượng tăng/giảm)

1

(Trắc địa)

07

01

0

+ 02 đại học;

- 01 Trung cấp

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2. Người đại diện theo pháp luật và Người phụ trách kỹ thuật

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Ghi chú

1

(Nguyễn Văn A)

Giám đốc

…………

………

2

(Nguyễn Văn B)

Đội trưởng

Kỹ sư trắc địa

03 năm

3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên(2)

1

(Nguyễn Văn C)

(Nhân viên)

(Kỹ sư Trắc địa)

(05 năm)

2

(Nguyễn Văn D)

(Nhân viên)

(Trung cấp địa chính)

(03 năm)

3

………………

………

………

……………

II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT

Tên, mã hiệu của thiết bị công nghệ

Số lượng

Tình trạng

Thay đổi so với thời điểm được cấp giấy phép

(Số lượng tăng/giảm)

1

(Toàn đạc điện tử)

03

+ 02

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Cam kết: Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng du)

Ghi chú:

(1) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

(2) Tính theo thời gian sau khi tốt nghiệp của bằng cấp chuyên môn đầu tiên.

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 62
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm