Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

1 4

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ
CẤP PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……../……..(nếu có)

…………, ngày…….. tháng…… năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành)

-Tên đầy đủ của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:

...................................................................................................................................

- Trụ sở chính (địa chỉ): ............................................................................…............

- Số điện thoại: ………………………….Fax: ……………………..E-mail: ........................

- Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:.....................................................................

..................................................................................................................................

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam (... (1)) cho nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm chúng tôi với các thông tin sau đây:

- Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Việt Nam: .............................................................

- Họ và tên người đứng đầu Văn phòng đại diện: ....................................................

- Quốc tịch:……………………………. - Số hộ chiếu/CMND: .............................

cấp ngày……… tháng……..năm………….tại .......................................................

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: .......................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Kèm theo đơn này gồm các giấy tờ sau đây(2): ......................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan về Văn phòng đại diện.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng du)

Chú thích:

(1) Ghi “lần đầu” hoặc “cấp lại”

(2) Căn cứ vào đề nghị cấp lần đầu hoặc cấp lại để gửi kèm theo các giấy tờ tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm