Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y

1 2.531

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y sử dụng trong các công việc trong ngành nghề thú y như: đăng kí kinh doanh sản xuất khám chữa bệnh cho thú y, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y,... . Các bạn có thể tải mẫu đăng ký miễn phí và sử dụng tham khảo trong từng trường hợp đăng ký công việc khác nhau.

Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y. Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y gửi tới Cục thú y

Mẫu đơn đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Cục Thú y

Tên tôi là:........................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................

Bằng cấp chuyên môn:...................................................................................................................

Ngày cấp:........................................................................................................................................

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

 • Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
 • Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.
 • Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
 • Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.
 • Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
 • Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

 Tại Doanh nghiệp/Công ty:...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Địa chỉ hành nghề:............................................................................................................................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nếu cá nhân đề nghị cấp CCHN sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu thì đánh dấu đồng thời vào cả hai ô sản xuất và xuất khẩu, nhập khẩu. Nộp 02 ảnh 4x6)

........., ngày..... tháng ..... năm 20......
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y gửi tới Chi cụcMẫu đơn cấp chứng chỉ 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Chi cục......

Tên tôi là:........................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................

Bằng cấp chuyên môn:...................................................................................................................

Ngày cấp:........................................................................................................................................

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

 • Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.
 • Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.
 • Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
 • Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại Doanh nghiệp/Công ty:...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Địa chỉ hành nghề:............................................................................................................................

 Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4x6)

 ..........., ngày..... tháng ..... năm 20......
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)
1 2.531
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm