Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ lý do cấp đổi, hồ sơ cấp đổi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

Cơ sở.............................đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm........... của ...............................................

Lý do cấp đổi: ........................................................................................

Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2 ............................................................................................................

3 ............................................................................................................

4 ............................................................................................................

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đánh giá bài viết
1 169
Thủ tục hành chính Xem thêm