Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài

1 49

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài là mẫu đơn đề nghị được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài như sau:

PHỤ LỤC 2
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
                  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Bộ Tài chính

I - Thông tin về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp: ..................................................................................

Tên giao dịch: .............................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

Số điện thoại: ..................., fax: .........................., email: ............................................

3. Ngày thành lập doanh nghiệp: ..................................................................................

Thời hạn được kinh doanh dịch vụ kế toán: từ ngày ..../..../..... đến ngày ..../..../.....

4. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động dịch vụ kế toán hoặc thông tin khác có giá trị tương đương: ...............

Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán số: .................. ngày: ..../..../..... thời hạn từ ngày ...../...../..... đến ngày ...../...../......

5. Vốn điều lệ: ...............................................................................................................

Vốn thực góp: ................................................................................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài.

Họ và tên ..................................... Giới tính: ..................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................ Ngày sinh: ....../....../...........

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: cấp ngày: ...../......... tại ..............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Điện thoại: ............................................... E-mail: ...........................................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................

7. Loại hình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài (hợp danh, tư nhân, TNHH,...): .................

8. Những nội dung hoạt động chính (hoặc loại dịch vụ kế toán) được phép theo pháp luật của nước nguyên xứ: ............

9. Những hạn chế trong hoạt động (nếu có): ......................................................................

10. Tên, chức vụ của cá nhân, tổ chức đại diện (hoặc thay mặt) cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kèm theo văn bản ủy quyền (nếu có): ....................................................................................................

II - Thông tin về Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: .................................................................................

Tên chi nhánh viết tắt: .......................................................................................................

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

2. Địa chỉ của chi nhánh: .....................................................................................................

Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................................

3. Điện thoại: .................................................. E-mail: .......................................................

4. Vốn được cấp của chi nhánh: ..........................................................................................

5. Giám đốc/Tổng Giám đốc của chi nhánh: ..........................................................................

Họ và tên: ..........................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................ Giới tính: ....................................................

Quê quán: .............................................................. Ngày sinh: ...........................................

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .............cấp ngày: ......................tại ................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................

Điện thoại: ....................E-mail: ...........................................................................................

Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ..................cấp ngày .../..../...

6. Thời hạn hoạt động của chi nhánh: ...................................................................................

7. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ................................................................................

III- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cam kết: ..........................................

(Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

2. Chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán và các quy định có liên quan của Việt Nam.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

                           ............, ngày.....tháng.....năm.....
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu nếu có dấu)
Đánh giá bài viết
1 49
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm