Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1 114

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu đơn đề nghị được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thành viên tổ chức, nội dung đề nghị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
  ..............., ngày ...... tháng ....... năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .........................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ...............................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ......................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Địa chỉ giao dịch (nếu có): ................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương) số .... do .... (tên cơ quan cấp) ........ cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ...., thay đổi lần thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Vốn điều lệ: .................................., trong đó vốn góp của các kế toán viên hành nghề là ........, chiếm .............% vốn điều lệ.

5. Điện thoại: ...................................................... Fax: ....................................................

6. Website (nếu có): .............................................. E-mail: ..............................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: .......................................................................................................................

Giới tính: .......................................................... Ngày sinh: .............................................

Chức vụ: ........................................................................................................................

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:............ cấp ngày: ........./..../..... tại ...............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Điện thoại: ................................................. E-mail: .........................................................

Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ........................ cấp ngày /..../.....

8. Quyết định/Văn bản số ... ngày ..../..../... của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng Giám đốc đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh:

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ..................................................................................

Giới tính:.......................... Ngày sinh: ..............................................................................

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: cấp ngày: ..../..../..... tại .........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Điện thoại: ................................................................. E-mail: ..........................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ......... cấp ngày.../.../...

Phần II. Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh

I. Thành viên là cá nhân

(1) Họ và tên: ..................................................................................................................

Giới tính: .......... Ngày sinh: .............................

Quê quán: .......................................................................................................................

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: cấp ngày: ..../...../...... tại ..............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Điện thoại: .................................... E-mail: ......................................................................

Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ........................... cấp ngày .../..../.........

Số vốn góp theo đăng ký: .............. Thời hạn góp vốn: ......................................................

Giá trị vốn đã thực góp: ....................................................................................................

Tỷ lệ sở hữu: ..................................................................................................................

(2) Họ và tên: ..................................................................................................................

Giới tính: .......... Ngày sinh: ................

Quê quán: .......................................................................................................................

Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ............... cấp ngày: ..../..../.... tại .................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Điện thoại:.............................. E-mail: .............................................................................

Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ....................cấp ngày.../..../.....

Số vốn góp theo đăng ký: .............. Thời hạn góp vốn .......................................................

Giá trị vốn đã thực góp: ...................................................................................................

Tỷ lệ sở hữu: ..................................................................................................................

(3) .......

II. Thành viên là tổ chức

(1) Tên tổ chức: ..............................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Quyết định thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số ........... ngày ........ cấp bởi ... (tên cơ quan cấp)

Số vốn góp theo đăng ký: .................................... Thời hạn góp vốn: ................................

Giá trị vốn đã thực góp: ...................................................................................................

Tỷ lệ sở hữu: .................................................................................................................

(2) ....

Phần III. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo

1. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Kế toán.

2. Hồ sơ kèm theo gồm có:

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

Phần IV. Doanh nghiệp cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kế toán.

                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Tên doanh nghiệp, địa chỉ kê khai trong đơn phải phù hợp với tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Đánh giá bài viết
1 114
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm