Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

1 52

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............., ngày........ tháng.......năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Kính gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

............................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................

Điện thoại: ..................................... Email (nếu có): ...........................

Sau khi nghiên cứu Thông tư số ……../.../TT - BYT ngày…../…/.... của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi đề nghị Quý Cục xem xét, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV và xin gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế của nhà nước

 

2.

Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV

 

3.

Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV

 

4.

Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV

 
 

GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Đánh giá bài viết
1 52
Thủ tục hành chính Xem thêm