Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1 36

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Mẫu được ban hành theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

TÊN DOANH NGHIỆP (1a)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
...(2a)... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: ...(3)………………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:………………………(1b)........................

2. Mã số doanh nghiệp:………………………………(4)............................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………………; E-mail:.........

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ và tên:………………………………Giới tính………Sinh ngày:............................

Chức danh:………………………(5)..........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:....................................................................................

Ngày cấp:……………………………………………… Nơi cấp:..................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động..(6)..ngày cấp...(7)………

Đề nghị………………(2b)………………………giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty………………………(1c).........................................…(8)...........…

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm:

.......................................................................................................................................

Nơi nhận:
- …
- …

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1a), (1b) và (1c) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép.

(2a) và (2b) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp.

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP).

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có).

(8) Ghi lý do quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36
Thủ tục hành chính Xem thêm