Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

1 226

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung kinh doanh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

..............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

Kính gửi: ............................. (1)

Tên doanh nghiệp:.........................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax: ..................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm...... do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm.........

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: .................................................................................... (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm:....... (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ........... ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số................... ngày .... tháng .... năm ... của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...................... và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Đánh giá bài viết
1 226
Thủ tục hành chính Xem thêm