Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

1 7

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư là gì? Mẫu đơn được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư là mẫu đơn được lập ra để xin được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép....

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày ……….. và các văn bản hướng dẫn thi hành;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông.

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1.Tên doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)

– Tên giao dịch

– Tên viết tắt

(bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài – nếu có)

2.Địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm giao dịch

Điện thoại… FAX…E-mail…www…

3.Tên và địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật

4.Tên và địa chỉ của người liên lạc thường xuyên trong doanh nghiệp

Phần 2. Miêu tả dịch vụ

Thông tin ngắn gọn về dịch vụ dự kiến cung cấp (loại dịch vụ, phạm vi cung cấp, phương thức thực hiện dịch vụ, giá cước và thời hạn hoạt động).

Phần 3. Kèm theo

– Hồ sơ cấp phép theo quy định

Phần 4.Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Đơn đề nghị và các tài liệu kèm theo.

– Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan và các quy định của giấy phép kinh doanh.

 

Người đại diện doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm