Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy phép sản xuất rượu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung xin giấy phép... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

..............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

Kính gửi: ............................ (1)

Tên doanh nghiệp: .........................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax: ...................

Địa điểm sản xuất ..........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm...... do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu: (2) ...............

Quy mô sản lượng sản phẩm rượu (3) .........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ........... ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số................... ngày .... tháng .... năm ... của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ........... Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu

Đánh giá bài viết
1 61
Thủ tục hành chính Xem thêm