Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC

Kính gửi:.............................................

- Tên cơ quan, tổ chức đề nghị:..............................……............................................

- Người đại diện:........................…………………….……. Chức vụ:............................

- Địa chỉ:..................................…………………………….Điện thoại:..........................

Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (tên trại sáng tác điêu khắc).....................

- Chủ đề:...............…………………………………………………………….....................

- Số lượng tác giả:

+ Quốc tịch Việt Nam:.........………………………………………………........….............

+ Quốc tịch nước ngoài:........………………………………………………........…...........

- Số lượng tác phẩm:..............……………………………………………........……..........

- Chất liệu:............................................ Kích thước tác phẩm:..................…................

- Nguồn vốn:.........……………………………………..............................….....................

- Thời gian từ:.................................................. đến......................................….............

- Địa điểm tổ chức trại sáng tác:..................................................................…..............

- Chủ sở hữu tác phẩm:...................................................................................…...........

Lời cam kết:

Xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp; nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

 

..., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm