Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin triển lãm...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi......................................

Tên cá nhân, tổ chức đề nghị:.....................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại.............................................. Fax:..............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam:

- Tiêu đề của triển lãm:...............................................................................................

- Địa điểm trưng bày:..................................................................................................

- Thời gian trưng bày từ........................................................... đến:...........................

- Số lượng tác phẩm:...................................................................................................

- Số lượng tác giả:.......................................................................................................

Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam.

 

........, ngày..... tháng..... năm...
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm