Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

1 3

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Chủ đầu tư:...............………………………………………………………………

+ Người đại diện:................Chức vụ:..................

+ Địa chỉ:...........................Điện thoại:.................

Đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Công trình:...................................................................................................................

- Đề tài, nội dung:........................................................................................................

- Khối lượng:...............................................................................................................

- Tượng: (kích thước)....…………..........Chất liệu:..................

- Phù điêu: (kích thước).........……......... Chất liệu:..................

- Tranh hoành tráng: (kích thước).......... Chất liệu:..................

- Nguồn vốn:................................................................................................................

- Dự toán kinh phí được thẩm định theo văn bản số:..................................................

- Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành công trình:............................................

- Địa điểm xây dựng:...................................................................................................

- Diện tích mặt bằng:...................................................................................................

- Hướng chính của tượng đài:.......................

- Tác giả:.....................

+ Địa chỉ:.................................................. Điện thoại:................................................

- Mẫu phác thảo được Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số:.................

- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật:.................................................................................

Lời cam kết:

- Xin cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

- Xin gửi kèm theo: bản sao công chứng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

..., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm