Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

3 18.726

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ. Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được dùng khi các cá nhân, doanh nghiệp không kinh doanh muốn đăng ký mua hóa đơn lẻ tại Cơ quan thuế.

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng

Đơn đề nghị mua hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

........., ngày.... tháng... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Kính gửi:..............................................................................................................

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1. Tên tổ chức, cá nhân:..........................................................................................................................

2. Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Số nhà: .......................................................Ngõ (ngách, xóm):................................................................

Đường phố (thôn):...................................................................................................................................

Phường (xã):..........................................................................................................................................

Quận (huyện):..................................................................Tỉnh (thành phố):..............................................

3. Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:..................................................................Cơ quan cấp:.........................................................

4. Mã số thuế (nếu có):...........................................................................................................................

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):...........................................................................................................................................

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:.......................................................................................................

Ngày cấp:..................................................................Nơi cấp:...............................................................

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tên hàng hóa, dịch vụ:...........................................................................................................................

Tên người mua hàng hóa, dịch vụ:..........................................................................................................

Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ:.....................................................................................................

Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ:..............................................................................................

Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có):..........................................................................

Doanh thu phát sinh:.............................................................................................................................

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Chúng tôi xin cam kết:

  • Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.
  • Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
3 18.726
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm