Mẫu đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề

Mẫu đơn xin cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp

Mẫu đơn xin cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp. Mẫu nêu rõ số kinh phí đề nghị hỗ trợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ; BTVH+NGHỀ

Kính gửi:

- ………………………………………………..(1)

- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….

- ………………………………………………..(2)

Tên tôi là: ………………………................................................…….(3)

Sinh ngày …………tháng ………….năm………(4)

Nơi sinh:………………………………………………………....………(5)

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………(6)

Số giấy CMND:………… ngày cấp………./……/……..nơi cấp……..(7)

Thuộc hộ ông (bà):……………………………………………….……..(8)

Thuộc đối tượng:…………………………………………………………(9)

Giấy chứng nhận:…………………………..số……………………………

Cấp ngày:………………..nơi cấp……………………………....………(10)

Hiện đang theo học tại lớp:…………..thuộc hệ đào tạo…………………

Năm thứ……………………………….nghề………………....…………(11)

Thời gian đào tạo của khóa học:………………..(12), từ ngày…………..

đến ngày……………..

Tại………………………………………………………………......……..(2)

Căn cứ Quyết định …../……/QĐ-UBND ngày …./…./2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tôi làm đơn này đề nghị được cấp kinh phí hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngày….tháng….năm…….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày….tháng….năm…….

XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày….tháng….năm…..

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của Xác nhận của Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện hoặc cơ sở đào tạo (13):

Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện…………………………………….

Cơ sở đào tạo:………………………………………………....…………….

xác nhận:

Anh (chị):………………………………………………..........……………….

Sinh ngày:…………tháng…………năm…………..

Địa chỉ thường trú………………………………………...........……………

Hiện đang theo học tại:……………………………………….....................

Đã được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/20120/NĐ-CP ngày 15/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng…..năm …đến tháng…………..năm……….tổng số tháng đã hưởng hỗ trợ là:……….tháng.

Thời điểm đề nghị chuyển sang hưởng hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND: Từ tháng……….năm……

……ngày…………….tháng……..năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu người học nghề chưa được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết số 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 49/2010/NĐ-CP thì không cần xin xác nhận mục (13).

- UBND cấp xã chỉ xác nhận đơn cho người học một lần theo quy định.

Mẫu đơn xin cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp

Mẫu đơn xin cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp

Đánh giá bài viết
1 421
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm