Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại, cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung cấp lại, lý do cấp lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

................, ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
....(1)... GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH .........(2)..........

Kính gửi: …………………(3)………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ...........................................................

Tên giao dịch: ...........................................................................................

Tên viết tắt: ...............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................

Điện thoại:……………………………………….- Fax: ................................

Website:…………………….- Email: .........................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .....................

Giới tính: ....................................................................................................

Chức danh: ...............................................................................................

Sinh ngày: …../…..../….....Dân tộc:…………… Quốc tịch: ........................

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:………………..……. cấp ngày: ……/…. /…….Nơi cấp: ...

Email: ……………………………………… Điện thoại: ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có): .............................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): ...............................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày..../…… /.... nơi cấp: ...................................

7. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ……(2)........số ……………….do: ………… cấp ngày…….tháng…… năm……

8. Tài khoản ký quỹ số………………………..… tại ngân hàng.

9. Lý do đề nghị......(1)……………… giấy phép: .........................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị ……………..(3)…………(1)………. giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ……..(2)……… cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị....(1).... giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch), cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).

(2) Quốc tế hoặc nội địa;

(3) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

 Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đánh giá bài viết
1 133
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm