Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. Mẫu nêu rõ nội dung xin cấp lại, lý do xin cấp lại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học như sau:

…….1.……..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../.....

…….2……., ngày …… tháng …… năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Kính gửi:………………………3……………………….

Tên cơ sở có phòng xét nghiệm: ………………………………….……………..……

Địa chỉ: ……………………………………4…………………………………………..…

Điện thoại: ………………………………Email (nếu có): …………………….….……

Giấy chứng nhận an toàn sinh học số: ……………………..Ngày cấp ……..………

Căn cứ Nghị định số ........./2016/NĐ-CP……/ngày....tháng…. năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học vì lý do:

Hết hạn:

Bị hỏng:

Bị mất:

Đổi tên:

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp……5…….(xin gửi kèm hồ sơ liên quan).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1 Tên cơ sở có phòng xét nghiệm

2 Địa danh

3 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học

4 Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm

5 Ghi cụ thể cấp độ an toàn sinh học xin cấp

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học

Đánh giá bài viết
1 70
Thủ tục hành chính Xem thêm