Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1 91

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do bị mất hoặc bị hư hỏng. Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số S04b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

7 điểm mới quan trọng của Luật Kế toán 2015

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:

Phụ lục số 02/ĐKHN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính)

Ảnh 3x4 (Đóng dấu giáp lai)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán)

1. Họ và tên ............................................................. Nam/Nữ ...............................

2. Năm sinh ....................................... Quê quán/Quốc tịch: ..................................

3. Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số ..... cấp ngày ......./ ...../...... tại .......

4. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ................................... đã cấp ngày .............................. để hành nghề dịch vụ kế toán tại .........................................

5. Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (*):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Hiện nay, cá nhân tôi còn tham gia làm người đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh, công việc khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, cụ thể (Nếu không có thì gạch chéo):

Các chức danh (công việc) Thời gian làm việc Tên đơn vị nơi làm việc
     

(Chú ý: Ghi cụ thể các chức danh (công việc), thời gian làm việc, tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi kế toán viên hành nghề làm việc ngoài doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán)

7. Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho tôi để tôi được hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị (tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán)

Tôi xin cam kết:

- Không thuộc đối tượng không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 58 Luật Kế toán.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung đã kê khai trên đây và các tài liệu gửi kèm theo Đơn này.

  ..........., ngày....tháng.....năm....
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Họ và tên, chữ ký)

Ghi chú: (*) Ghi rõ lý do bị mất, bị hư hỏng, bị hủy hoại.

Đánh giá bài viết
1 91
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm