Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

Kính gửi: …………………………………………………

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ……...đại diện cho các đồng sở hữu ……………

- Trụ sở chính: (1)…………………………………..…………………………………

- Điện thoại:……………………………….. Email:……………………..……………

Đề nghị cơ quan đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: …………….……………. Số đăng ký: ……………………………

do …………………… cấp ngày ….. tháng ……. năm ….. có đặc điểm cơ bản như sau:

Ký hiệu thiết kế: ……………….………… Cấp tàu: …………………………………

Công dụng: ……………………………… Vật liệu vỏ: ………………………………

Năm và nơi đóng: ……………………………………………………………………..

Chiều dài thiết kế: ………………………… m Chiều dài lớn nhất: ………….…… m

Chiều rộng thiết kế: …………….…………. m Chiều rộng lớn nhất: ………….…. m

Chiều cao mạn: …………………………… m Chiều chìm: …………………….… m

Mạn khô: …………………………………… m Trọng tải toàn phần: ………….…tấn

Số người được phép chở: ………...người Sức kéo đẩy: …………………..……….tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………………………………

Máy phụ (nếu có): ……………………………………………………………………

Lý do xin cấp lại: …………………………………..…………………………………

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

…….., ngày …… tháng …… năm ……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương,

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Thủ tục hành chính Xem thêm