Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1 47

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

PHỤ LỤC 4
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  .................., ngày ........ tháng ........ năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

1. Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................................

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................. Số điện thoại: ................. Số fax: ............................

Địa chỉ giao dịch: ..........................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ khác có giá trị tương đương) số ... do ... (tên cơ quan cấp) ... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ....., thay đổi lần thứ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số ........... cấp lần đầu ngày .... tháng ... năm ...... (cấp lại lần thứ ngày ... tháng... năm...).

Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho (tên doanh nghiệp) thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số .... cấp .... ngày ... tháng ... năm ....... theo quy định tại Luật Kế toán.

5. Nội dung đề nghị thay đổi

(Tên doanh nghiệp) đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo các nội dung sau:

Nội dung thay đổi: ......................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại: .................................................................................................

6. Hồ sơ kèm theo gồm có: ........................................................................................

7. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 47
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm