Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1 23

Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính là gì? Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy chứng nhận...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……1……., ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Kính gửi: ……………2…………….

Địa chỉ: …………………………………. 3 ……………………………………………

Điện thoại: ………………………… Email (nếu có): ……………………………..….

Sau khi nghiên cứu Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày / /2016 của Chính phủ quy định về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi đề nghị cơ quan xem xét, thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính với kỹ thuật xét nghiệm ………………4…………………… Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV

2. Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV

3. Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV

4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm HIV

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Xác nhận của đơn vị)

________________

1 Địa danh

2 Tên cơ sở đề nghị cấp giấy nhận

3 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.

4 Liệt kê các kỹ thuật xét nghiệm HIV được áp dụng tại cơ sở

Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm