Mẫu đơn đề nghị chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị về việc chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…./ĐĐN-…… (1)

……… (địa danh), ngày…tháng…năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước……..(2)

Kính gửi: ………………………….(3)………………….

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ...........................................(4)...............................................................................

2. Nội dung đề xuất

a) Chiều dài vùng hoạt động …………………………km (từ …………….đến…………….);

b) Chiều rộng vùng hoạt động ……………………….km (từ ………….....đến…………….);

c) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác: từ giờ... phút, ngày... tháng...năm... đến giờ... phút, ngày... tháng...năm...;

d) Các nội dung khác

………………. (5)……………… kính đề nghị …………….(3) …………….xem xét, công bố vùng hoạt động ………….(2) …………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …….(7)

THỦ TRƯỞNG(6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có) hoặc nhu cầu hoạt động của tổ chức, cá nhân.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 54
Thủ tục hành chính Xem thêm