Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

1 57

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án được ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Mẫu ghi rõ thông tin doanh nghiệp và lý do yêu cầu chuyển nhượng.

Nội dung của mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ……………..

- Tên doanh nghiệp:.......................................................................

- Địa chỉ:........................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ:...............................

- Số điện thoại liên hệ:....................................................................................................

Hiện đang là chủ đầu tư dự án:........................................................

Thuộc địa bàn xã …………… huyện ……………. tỉnh...........................................

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ………… với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Tên dự án:................................................................................................................

Địa điểm:................................................................................................................

Nội dung và quy mô dự án:...................................................................................................

Diện tích sử dụng đất:................................................................................................................

Diện tích đất xây dựng:................................................................................................................

Tổng mức đầu tư:................................................................................................................

Nguồn vốn đầu tư:................................................................................................................

Tóm tắt tình hình triển khai dự án:

II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

III. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. CAM KẾT:

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

……, ngày .... tháng …. năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Đánh giá bài viết
1 57

Video đang được xem nhiều

Xây dựng - Nhà đất Xem thêm